European YEP Insurance

A Rotary International compliant insurance package

Veelgestelde vragen

 

Wat dekt het verzekeringsprogramma Rotary YEP?

Dit verzekeringsprogramma dekt de medische kosten, urgente tandheelkundige kosten, blijvende invaliditeit, burgerlijke aansprakelijkheid, verlies van bagage, etc. Het dekt bovendien buitengewone kosten bij een ongeval en/of ziekte zoals repatriëring en medisch vervoer. De dekkingslimiet voor medische kosten in het buitenland is het equivalent van 1.000.000 USD in euro's met een eigen risico van 25 EUR voor medische kosten (ziekte). Kosten voor reguliere medische controles gerelateerd aan reeds bestaande ziektes zijn uitgesloten. Voor een compleet overzicht van behandelingen kunt u de verzekeringsvoorwaarden van YEP raadplegen op de site. Wij raden u aan dit document aandachtig door te lezen.
Wie komt er in aanmerking voor dit verzekeringsprogramma?
Het verzekeringsprogramma YEP dekt uitsluitend de volgende personen:
De student is niet meer dan 20 jaar oud op het moment van het start van de polis ( START DEKKING BIJ AANKOMST IN HET GASTE LAND).
1. Elke student (OUTBOUND YEP) uit een lidstaat van de EU/EER die naar elk ander land reist met uitzondering van de VS/Canada.
2. Elke student (OUTBOUND YEP) uit een lidstaat van de EU/EER die naar de VS of Canada reist.
3. Elke student (INBOUND YEP) uit een ander land dan een lidstaat van de EU/EER die reist naar een lidstaat van de EU/EER.

Hoe lang kan ik verzekerd blijven?

Het verzekeringsprogramma YEP is bedoeld voor een uitwisselingsreis van maximaal 12 maanden.

Hoe werkt het verzekeringsprogramma YEP?

Het verzekeringsprogramma YEP vergoedt de medische kosten voor een maximaal bedrag zoals hierboven beschreven, met een eigen risico van 25 EUR voor medische kosten (ziekte). Als u beschikt over een basis zorgverzekering , kunt u het beste even nagaan of uw thuisland een akkoord heeft met het land van bestemming om medische kosten te vergoeden. Als dit niet het geval is, moet u aan CHUBB een officieel document kunnen tonen waarin uw zorgverzekeraar bevestigt dat zo'n akkoord niet bestaat. Dit is nodig om uw medische kosten te kunnen vergoeden. Als u beschikt over een basis zorgverzekering zal YEP het bedrag aan medische kosten vergoeden dat niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Het verzekerde bedrag dat genoemd wordt onder de dekkingen is het maximum bedrag dat de verzekeraar vergoedt.

Wanneer en hoe onderschrijft de Europese YEP Rotary District deze verzekering programma ?

De Europese Yep Rotary Distirct onderschrijft een verzekeringsovereenkomst met Chubb via de bemiddeling van verzekeringsmakelaar DAP Brussels . De Europese YEP Rotary District laat elke student, inkomende of uitgaande, weten dat de verzekeringsdekking is opgenomen in de totale kosten van hun Exchange-budget. De Europese YEP Rotary District draagt de lijst van studenten die onder deze verzekering programma over aan de tussenpersoon / verzekeraar. Na betaling van de premie , De Europese YEP Rotary District krijgt een persoonlijke verzekering certificaat voor elke student.

Wat houdt dit verzekeringscertificaat in? Hoe werkt het precies?

In dit verzekeringscertificaat staat de productcode die u nodig hebt wanneer u ACE assistance contacteert (000 50 42 381), het individuele polisnummer van de YEP student (YEP00001), het contractnummer van het Rotary district dat lid is van het BEBST...programma, de persoonlijke gegevens van de verzekerde, de gegevens van CHUBB assistance in geval van nood (+32 2 513 98 15), van de internetsite van het YEP verzekeringsprogramma (www.yep-insurance-rotary.com). Omdat het certificaat een officieel document is, kunt u het het beste bij uw persoonlijke bezittingen bewaren.

Kan de student zijn verzekeringscertificaat als betalingsgarantie voor de medische kosten gebruiken wanneer hij zich bij het ziekenhuis meld?

Nee, dit verzekeringscertificaat kan niet gebruikt worden als betalingsmiddel van de medische kosten of kosten voor spoedgevallen. De YEP student moet de behandelingskosten ter plekke betalen en daarna de procedure van de verzekeraar volgen om de kosten in te dienen en terug te ontvangen. Onder het kopje Schade op de website vindt u de schadeformulieren die u moet invullen en de procedure voor de terugbetaling. Daarentegen, bij een dagopname of een verblijf langer dan een dag in het ziekenhuis, kunt u contact opnemen met CHUBB assistance op het nummer dat vermeld staat op uw certificaat (+32 2 516 98 15), de productcode melden (000 50 42 381) en vragen of CHUBB de kosten direct aan het ziekenhuis betaalt. CHUBB moet hiervoor wel expliciet toestemming geven via CHUBB Assistance. Voor alle andere gevallen verwijzen wij naar het kopje Schade op de website ((www.yep-insurance-rotary.com) Vul het schadeformulier in, verzamel de benodigde papieren en volg de instructies.

Hoe kan de student de behandelingskosten en medicijnen vergoed krijgen?

Onder het kopje 'Schade' op de website kunt u de het aangifteformulier «ziekte of ongeval»downloaden. Hij laat dit invullen en tekenen door een arts. Hij vult tevens het 'General Claims form' in en volgt de procedure voor teruggave van de kosten.

Betreffende het 'transport van een familielid bij hospitalisatie' zoals genoemd in het algemene overzicht van vergoedingen. Hoe betaalt men de kosten van vervoer (vliegtuig) van zijn moeder als zij naar de gast land moet komen?

Deze garantie gaat over de 'persoonsbijstand'. Vervoer van familieleden is alleen van toepassing wanneer het om een ernstige ziekte of risico op overlijden gaat. Er moet eerst contact opgenomen worden met CHUBB assistance. Zij zal het vervoer regelen van een familielid vanuit het buitenland naar het ziekenhuis waar de YEP student verzorgd wordt.

De student heeft een chronische ziekte en hij blijft onder behandeling tijdens zijn verblijf in het buitenland. Worden deze kosten vergoed?

Nee, kosten en check-ups voor reeds bestaande ziektes zijn niet gedekt op deze polis. Het doel van het verzekeringsprogramma YEP is om ongevallen/ziektes te verzekeren die zich voor het eerst voordoen tijdens de verzekeringsperiode en die binnen de algemene voorwaarden van de polis van CHUBB vallen.

De student is bij de dokter geweest voor een check-up om zeker te zijn dat alles in orde is en hij heeft een griepvaccinatie gehaald. Krijgt hij deze kosten vergoed?

Nee, want de verzekering is alleen van toepassing in geval van ziekte of een ongeval die zich voordoet tijdens de dekkingsperiode. In dit geval worden de kosten niet vergoed door de verzekeraar omdat het niet om een ongeval of ziekte gaat.

De student heeft een ongeval gehad en moest naar het ziekenhuis. Wat is de procedure om deze kosten vergoed te krijgen?

Kijk onder het kopje 'Schade' op de website, laat het aangifteformulier «ziekte of ongeval»invullen door een arts, vul het 'General claims form' in en volg de instructies genoemd in de procedures.

De grootvader van de student is overleden tijdens zijn YEP uitwisseling in Brazilië. Hij wil graag naar huis om de begrafenis bij te wonen. Wat moet hij doen?

Bel CHUBB Assistance op het nummer dat op uw verzekeringscertificaat staat (+32 2 513 98 15), noem eerst de productcode 000 50 42 381 en leg de situatie uit. U moet uw polisnummer en uw naam noemen. De medewerker van CHUBB assistance zal u de te volgen procedure uitleggen en aangeven welke documenten u moet overleggen (kopie van het overlijdenscertificaat, schadeformulier, etc.). CHUBB assistance zal verder alles regelen (het reserveren van de tickets (heen en terug) etc.). Koop nooit zelf uw tickets. U loopt dan het risico om de kosten niet volledig vergoed te krijgen.

De student heeft een vraag over 'voortijdig retour in het geval van overlijden van een familielid. Wie wordt beschouwd als familielid onder deze polis?

Volgens de algemene voorwaarden van het YEP programma worden de volgende personen als familieleden beschouwd: vader, moeder, broer, zus, grootouders.

De student heeft een onsteking aan zijn kies/tand. Wordt zijn bezoek aan de tandarts vergoed?

JA! Urgente tandartskosten worden vergoed tot en met € 248,00 per kies/tand met een maximum van € 750,00 per keer. De eigen bijdrage is € 25,00. Onder het kopje Schade op de website vindt u het schadeformulier dat u kunt invullen met daarbij de instructies om uw kosten vergoed te krijgen. Een niet noodzakelijke controle en/of het verwijderen van tandsteen wordt zeer waarschijnlijk niet vergoed door de verzekeraar.

De Portemonnee van de student is gestolen met zijn paspoort er in. Hij moet naar de ambassade om een nieuw paspoort aan te vragen.

U belt CHUBB assistance (+32 2 516 98 15), u noemt de productcode 000 50 42 381 en legt de situatie uit. De medewerker zal u helpen bij de administratieve verwerking.

Is kraamzorg gedekt onder het verzekeringsprogramma YEP?

NEE

De student is een Mexicaanse en hij gaat het volgende semester in Finland studeren. Om een verblijfsvergunning te krijgen, heeft hij een zorgverzekering nodig die minimaal het equivalent in EURO van 100.000 USD aan medische kosten dekt.

Het verzekeringsprogramma YEP houdt rekening met de eisen van de Finse autoriteiten. Ziekenhuisopname bij een ongeval of ziekte en behandelingskosten bij een ongeval of ziekte worden vergoed tot de equivalent in EURO of 1.000.000 USD

Procedures in geval van schade
Ik moet naar de dokter of de Eerste Hulp van een ziekenhuis om me te laten behandelen.
Algemene regel
De verzekeraar CHUBB vergoedt slechts de bedragen die niet door uw basisverzekering of een andere verzekering vergoed worden.
In de praktijk:
1.Verifieer voor vertrek of uw basis zorgverzekering de zorgkosten in het land van bestemming vergoedt.
Zo NEE: vraag een schriftelijk bevestiging dat de zorgverzekeraar niet tussenbeide komt en neem deze op in uw dossier voor de verzekeraar CHUBB.
Zo JA: stuur de documenten/facturen met zorgkosten naar uw ouders. Zij kunnen ze dan bij hun zorgverzekeraar indienen. Vergeet niet te vermelden:
2.U betaalt de medische kosten geheel en direct (medicijnen, consulten, röntgenfoto's)
3.U laat de dokter het aangifteformulier "ziekte of ongeval" invullen.
4.U vult het algemeen schadeformulier van CHUBB in (General Claim Form) en vergeet niet te vermelden:
-het contractnummer van CHUBB BEBST.... dat op de polis staat die u per e-mail hebt ontvangen na de betaling.
-het complete bankrekeningnummer (IBAN en BIC) waarop het geld gestort mag worden.
5. Maak 2 dossiers op (1 voor ACE en 1 kopie voor uzelf) waarin het volgende is opgenomen:
-het aangifteformulier "ziekte of ongeval"
-het General Claims Form CHUBB
-een overzicht van de kosten (originele facturen en/of scans)
Stuur dit alles naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of per post naar CHUBB: Nerviërslaan 9-31, Postbus 7, 1040 Brussel, België

Ik moet naar het ziekenhuis om een operatie te ondergaan.
De procedure is als volgt:
U neemt contact op met CHUBB Assistance (meertalig callcenter 24h/24): +32 2 516 98 15.
Bereid de volgende informatie voor:
De productcode: 000 50 42 381
Het polisnummer BEBST... dat op het verzekeringscertificaat staat dat u na de betaling hebt ontvangen.
Uw identiteit en de telefoonnummers van personen met wie in geval van nood contact moet worden opgenomen.
BELANGRIJK: Vraag officieel aan CHUCC Assistance bij uw opname in het ziekenhuis of CHUBB Europe aan het ziekenhuis de directe betaling bevestigt van de ziekenhuiskosten. CHUBB assistance zal u helpen bij alle procedures.
Voor alle andere medische kosten (die niet gerelateerd zijn aan de ziekenhuisopname), kunt u de gewone procedure volgen zoals hierboven beschreven onder de vraag 'Ik moet naar de dokter of de Eerste Hulp van een ziekenhuis om me te laten behandelen'.
Mijn bagage of persoonlijke bezittingen zijn gestolen of zijn verloren.
Vul het algemeen schadeformulier van CHUBB Europe in (General Claim Form) en vergeet niet het volgende te vermelden:
Het nummer BEBST--- dat vermeld staat op de verzekeringspolis die u per mail hebt ontvangen na de betaling.
Uw IBAN bankrekeningnummer en de BIC code van de rekening waarop de betaling mag plaatsvinden.
Maak twee dossiers aan (1 voor ACE en een kopie voor uzelf) met de volgende documenten:
Het 'General Claims Form CHUBB'.
Een overzicht van de kosten (originele of gescande facturen)
Stuur dit alles naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of per post naar CHUBB, Nerviërslaan 9-31, postbus 7, 1040 Brussel, België.
Ik moet terug naar huis voor de begrafenis van een familielid
De procedure is als volgt:
Neem contact op met CHUBB assistance (meertalig callcenter 24h/24) : +32 2 516 98 15.
Bereid de volgende informatie voor:
De productcode: 000 50 42 381
Het polisnummer BEBST... dat op het verzekeringscertificaat staat dat u na de betaling hebt ontvangen.
Uw identiteit en de telefoonnummers van personen met wie in geval van nood contact moet worden opgenomen.
Maak expliciet duidelijk dat u een repatriëring wenst.
CHUBB assistance zal u helpen bij alle procedures.
Ik heb iets beschadigd bij de familie waar ik te gast ben.
Vul het algemeen schadeformulier in van CHUBB Europe (General Claim Form) en vergeet niet te vermelden:
Het nummer BEBST--- dat vermeld staat op de verzekeringspolis die u per mail hebt ontvangen na de betaling.
Uw IBAN bankrekeningnummer en de BIC code van de rekening waarop de betaling mag plaatsvinden.
Maak twee dossiers aan (1 voor CHUBB en een kopie voor uzelf) met de volgende documenten:
Het 'General Claims Form CHUBB.
Een overzicht van de kosten (originele of gescande facturen)
Stuur dit alles naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of per post naar CHUBB, Nerviërslaan 9-31, postbus 7, 1040 Brussel, België.
De schadevergoeding zal verminderd worden met een eigen risico van € 125.

In case of emergency

Contact CHUBB Assistance

This multilingual call center is at your service 24h/24 to help you in case of emergency.

  • Hot line: +32 2 516 98 15
    (mention product code 0005042381)

Contact DAP Brussels

In case you need to file a claim or ask a non urgent question, please contact Fréderic Bekeart (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

You are here: Home Frequently Asked Questions YEP Veelgestelde vragen